Riktlinjer vid hotfulla samtal 

Som sjuksköterska är det viktigt att kunna hantera hotsamtal på ett professionellt och effektivt sätt. I rollen som sjuksköterska kan man ibland möta patienter och deras anhöriga som är oroade, frustrerade eller arga på grund av olika skäl. Att kunna navigera genom dessa situationer på ett tryggt och förtroendeingivande sätt är av avgörande betydelse för både patienternas vård och sjuksköterskans välbefinnande. 

Det vi i denna text menar med hot är att en patient berättar att hen med avsikt kommer använda sig av våld eller agera skadligt med avsikt på ett eller annat sätt. Att bli utsatt för hot i sin yrkesroll kan vara mycket obehagligt och det är därför viktigt att det finns stöd för de som blir det samt att arbetsplatsen har rutiner kring vad man ska göra om sådana situationer uppstår. Det finns olika typer av hotsamtal, mer latenta som att patienten vill ha personuppgifter på den hen pratar med, eller mer tydliga som att patienten explicit säger att hen kommer ta till våld eller liknande. 

Rutiner vid bemötande av hot

Steg 1: Reflektera hotet 

Om du som sjuksköterska blir utsatt för hot, pröva att passa tillbaka hotet. Med det menas att om en patient säger att den exempelvis ska spränga hela vårdcentralen om hen inte får en besökstid, svara då med “… Så du kommer komma hit och spränga hela vårdcentralen om du inte får en besökstid?”. Effekten av detta är att du som sjuksköterska vinner tid och ser till att situationen inte blossar upp. Förhoppningsvis leder detta till en nyansering från patientens sida, kanske att hen förklarar tydligare och vad hen menar med hotet. Då får man som sjuksköterska förhoppningsvis en möjlighet att bilda förståelse kring huruvida hotet är seriöst menat. 

Steg 2: Förtydliga att det är en människa patienten pratar med 

I steg 2 av samtalet är det viktigt att du som sjuksköterska försöker se huruvida samtalet kommer kunna fortsätta eller ej. Är bedömningen att samtalet går att fortsätta, fokusera på att tolka patienten välvilligt för att hen ska känna sig mer samarbetsvillig. Det du kan göra är att bli personlig i den mån som känns bekvämt, kanske att du förtydligar att det är obehagligt för dig som sjuksköterska att ta emot sådana hot som patienten gett. 

Steg 3: Erbjud patienten val  

Steg 3 är att du ger patienten val. Beroende på hur samtalet har tett sig så kan du exempelvis säga att “..antingen så hjälper jag dig på sätt X eller på sätt Y, alternativt så lägger vi på och så kan du ringa in när du har lugnat ner dig en smula. ”Det är upp till dig att bestämma.”. Det är viktigt här att du behåller fokus, att tänka att det måste finnas en lösning och ett bra avslut på samtalet. För att komma närmare målet kan det vara bra med öppna frågor, som till exempel “Vad är det du vill att jag hjälper dig med?”. Ofta kommer hotfulla samtal abrupt och man är inte alltid beredd. Det är därför viktigt, att i den mån det går, hela tiden fokusera på att det finns en lösning på problemet och ett mål i samtalet. 

Källa: Professionella möten på distans – bedömning och råd om vård av Marianne Spante och Elisabeth Almgren Eriksson (RED.), Liber AB 2022