Användarvillkor VårdX3

ANVÄNDARVILLKOR VÅRDX3
1. DEFINITIONER
Följande villkor gäller för Användaren vid nyttjandet av VårdX3.
VårdX3: Tjänst/Produkt för kommunikation mellan Vårdgivare och Användare med
stöd för video, tal och text. VårdX3 kan av Vårdgivare ”brandas” med eget varumärke
och logotyp. Oavsett Vårdgivarens egen ”white label branding” kvarstår VårdX3 som
egentlig Tjänst/Produkt.
Villkor: Dessa abonnemangsvillkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas
överenskommelse såsom skriftligt erbjudande, tjänstebeskrivning, beställning mm.
Användare: Fysisk eller juridisk person som nyttjar VårdX3 som patient eller kund.
Vårdgivare: Fysisk eller juridisk person som nyttjar VårdX3 som vårdgivare eller
tjänsteleverantör gentemot sina Användare.
Wx3: Wx3 Telecom AB, 164 40 Kista // www.wx3.se.
Wx3s Kundservice nås via www.wx3.se eller telefonnummer 08-5250 8300
2. ALLMÄNT
VårdX3 får endast användas av Användare som loggat in med sitt mobila BankID.
Genom att använda VårdX3 och logga in med mobilt BankID bekräftar och accepterar
Användaren och Vårdgivaren de förutsättningar, begränsningar och tekniska
specifikationer i VårdX3. Förutsättningar, begränsningar och tekniska specifikationer
framgår av produktbeskrivning och manual. Tjänsten specificeras mer ingående i vid
var tid gällande produktbeskrivning som finns tillgänglig på Wx3s hemsida
3. TJÄNSTENS INNEHÅLL
Tjänsten specificeras mer ingående i vid var tid gällande produktbeskrivning
som finns tillgänglig på Wx3s hemsida.
Wx3 kan inte garantera att VårdX3 kommer att fungera felfritt utan störningar och
kvalitén kan komma att påverkas av t.ex. mobilnätet, att mobiltelefonen är av en
modell som inte stödjer VårdX3 eller otillräcklig Internetuppkoppling. Någon
bandbredd kommer inte att kunna garanteras Användare eller Vårdgivare.
4. ANVÄNDARENS ANSVAR
Användare och Vårdgivare förbinder sig att;
a. ej använda VårdX3 i annat syfte än medicinsk konsultation
b. ansvara för att VårdX3 används i enlighet med Villkoren, andra villkor
som anges på wx3.se eller vid var tid gällande rätt.
c. ej ge annan person tillgång till e-legitimation eller på annat sätt inloggning
till VårdX3
d. ej inom ramen för VårdX3 sprida, överföra data eller information (I)
användaren ej har rätt att sprida enligt lag (II) innehåller virus, trojaner,
internetmaskar eller annan skadlig kod / mjukvara som kan skada
och/eller ha negativ effekt på VårdX3 och/eller tredje man.
Användare och Vårdgivare ansvarar för att det sätt eller ändamål för vilket Användare
använder VårdX3 inte är olagligt eller annars enligt Wx3 kan uppfattas som oseriöst,
anstötligt eller stridande mot god sed. Användare eller Vårdgivare ansvarar vidare för
att det sätt eller ändamål som Användaren eller Vårdgivare använder VårdX3 inte
framkallar skada för Wx3 eller tredje man. Med material avses bl.a. text, bild, ljud,
data, video och länkar på internet. Kuns material, innehåll och utformning av personlig
hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana
eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Wx3 eller annan, eller i övrigt anses
opassande eller stötande. Användare och Vårdgivare är vidare ansvarig för datavirus,
kedjebrev eller andra utskick som besvärar andra användare. Användare förbinder sig
vidare att följa de etiska regler som gäller för Tjänst. Exempel på etiska regler framgår
på Wx3s hemsida. Vårdgivares ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd
för att ta emot, sprida eller lagra material.
Användare eller Vårdgivare äger inte rätt att i något sammanhang söka obehörig
åtkomst till anslutna nät eller datorresurser i Wx3s nät eller obehörigen använda,
förstöra eller förvanska information i Wx3s direkta nät eller i övrigt anslutna nät.
Användare eller Vårdgivare får inte heller ta del av eller till utomstående
vidarebefordra sådan information.
5. VÅRDGIVARENS ANSVAR
Wx3 tillgängliggör och upplåter endast rätten till att nyttja VårdX3. Vårdgivaren
använder VårdX3 för att tillhandahålla vård via video, tal och text. Wx3 tillhandahåller
inte vård och bär således inte något ansvar mot Användaren för undersökningar eller
andra medicinska tjänster som Vårdgivaren tillhandahåller via VårdX3.
6. ANSVARSBEGRÄNSNING
Wx3 ansvarar inte för personskada som orsakas direkt eller indirekt av användning
eller felanvändning av information, funktion som ges eller presenteras av Vårdgivare
via VårdX3. Wx3 svarar inte för olägenhet, skada, eller förlust som kan orsakas
genom avbrott eller annan felaktighet på telefon- eller internet-förbindelse, genom
oriktigt expedierat, uteblivet eller försenat användande av VårdX3 eller genom
störningar i funktionen, såvida de inte orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtligt
handlande. Wx3s skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada.
Wx3 svarar ej för fel eller åtgärdande av fel hänförligt till den av Användaren använda
terminalen (t ex. mobiltelefon). Wx3 ansvarar ej för personliga inställningar som
Användaren gjort (notiser, e-postgrupper, filtrering, mappar, spaminställningar,
adressbok mm) och förbehåller rätten att ändra eller ta bort information om detta
motiveras av kommersiella, driftsmässiga eller andra tekniska skäl. Wx3 ansvarar ej
för programvara eller onlinetjänst som utvecklats av annan än Wx3.
Wx3 ansvarar inte för följdskador eller indirekta förluster mot Vårdgivare. Wx3
ansvarar inte heller för skador eller ekonomiska förluster som uppkommer i samband
med distribution av tjänst till Användare. Wx3s ansvar enligt detta avtal är i alla
händelser begränsat till ett halvt basbelopp för varje händelse eller serie av relaterade
händelser och till ett (1) basbelopp för alla händelser under varje 12-månaders period
räknat från den dag avtalet Wx3 trädde i kraft. Vårdgivare har inte heller rätt att
begära ersättning till följd av eventuella skador, indirekta eller ekonomiska förluster
som uppstått i samband med Användares nyttjande av VårdX3.
7. TILLGÄNGLIGHET
Wx3 ansvarar för drift av VårdX3 och tillhandahåller support till Vårdgivaren vardagar
mellan kl 8 -17.
Användaren informeras om att orsak till avbrott enligt nedan ej kan ansvaras för av
Wx3
a. driftstörningar eller begränsningar hos Internetleverantörer eller
leverantörer av telefontrafik
b. driftstörningar hos Vårdgivaren
c. fel i Vårdgivarens hårdvara eller mjukvara, nätverk eller
tredjepartsprodukt.
d. annan omständighet som Vårdgivaren ansvarar för enligt Villkor.
e. virus, trojaner eller angrepp på säkerheten trots att Wx3 åtagit
fackmannamässiga åtgärder för skydd.
f. omständighet enligt force majeure
g. begränsning av tillgänglighet på grund av underhållsmässiga skäl.
Avbrott och fel vad gäller VårdX3 skall anmälas till Vårdgivaren, se kontaktuppgifter i
VårdX3.
8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER M.M.
Wx3 upplåter genom VårdX3 en kostnadsfri, icke-exklusiv och i enlighet med villkor
begränsad rätt att ladda ned och nyttja VårdX3.
Wx3 förbehåller sig äganderätten till samtliga immateriella och andra rättigheter som
ingår eller är hänförliga till VårdX3. Wx3 förbehåller sig också rätten till samtliga
varumärkeskännetecknande egenskaper inom ramen för VårdX3, förutom de som ägs
av Vårdgivaren i syfte att skapa en egen layout i VårdX3.
Användaren eller Vårdgivare har inte rätt att använda VårdX3 eller andra
varumärkeskännetecken på annat sätt än vad som anges i dessa Villkor. Användaren
eller Vårdgivaren har ej rätt att
a. uppsåtligen eller av oaktsamhet genomföra åtgärd som äventyrar Wx3
immateriella rättigheter till VårdX3.
b. förändra, kopiera, översätta eller skapa härledda verk så som mjukvara,
källkod, dokument, material eller motsvarande.
c. dekonstruera, bryta ner, dekompilera, eller söka åtkomst till källkod eller
underliggande algoritmer
d. sälja, hyra ut, upplåta underlicenser eller på att sätt distribuera eller
använda funktionalitet i VårdX3.
Wx3 Telecom AB
Österögatan 1 Office: +46 8 525 083 00 Org. Nr: 556613-6593
164 40 KISTA Fax: +46 8 525 077 21 Web: http://www.wx3.se
ANVÄNDARVILLKOR VÅRDX3
9. AVGIFTER OCH BETALNING
Wx3 tar ej ut avgifter eller andra kostnader från Användaren för VårdX3. Alla
prisuppgifter, betalningsvillkor etc. hänvisas till Vårdgivaren.
10. UNDERHÅLL OCH DRIFTSAVBROTT
Wx3 skall tillhandahålla VårdX3 på ett fackmässigt sätt och i enlighet med avtal med
Vårdgivaren. För underhåll av VårdX3 mm kan Wx3 tillfälligt behöva stänga VårdX3.
Planerat underhåll som föranleder sådan stängning skall i möjligaste mån genomföras
under veckoslut. Vid omfattande planerade åtgärder skall Wx3 avisera Vårdgivaren i
förväg. Eventuella driftavbrott och fel i nätet åtgärdas skyndsamt efter felanmälan till
Wx3s Kundservice via Vårdgivare.
11. FORCE MAJEUR
Wx3 skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst
åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen
kunnat råda över eller förutse.
12. PERSONUPPGIFTER
Behandling av personuppgifter sker enligt respektive Vårdgivares
personuppgiftspolicy. Vårdgivare är att betrakta som personuppgiftsansvarig, medan
Wx3 är att betrakta som personuppgiftsbiträde.
13. VILLKORSÄNDRING OCH OTILLÅTEN ANVÄNDNING
Dessa villkor gäller tills vidare. Villkorsändring skall aviseras senast en månad i förväg.
Användare anses ha accepterat ändringen om VårdX3 nyttjas efter ändringens
ikraftträdande.
Wx3 förbehåller sig rätten att när som helst stänga av Användare eller Vårdgivare som
inte uppfyller Villkoren.
14. UTVECKLING
Wx3 förbehåller sig rätten att förändra information och funktion i VårdX3. Wx3 har
även rätt att upphöra med att tillhandahålla VårdX3.
15. TVIST M.M.
Tvist skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna
inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän
domstol. Reklamation med anledning av detta avtal bör framställas inom tre (3)
månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det
som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.
Wx3 Telecom AB
Österögatan 1 Office: +46 8 525 083 00 Org. Nr: 556613-6593
164 40 KISTA Fax: +46 8 525 077 21 Web: http://www.wx3.se