Allmänna Villkor Privat

ABONNEMANGSVILLKOR FÖR MOBILA TJÄNSTER – PRIVAT

1. DEFINITIONER
Abonnemang: Avtal om anslutning till Wx3s mobilnät (GSM/3G) med vilket följer ett
särskilt telefonnummer.
Avtal: Dessa abonnemangsvillkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas
överenskommelse såsom skriftligt erbjudande, tjänstebeskrivning, beställning mm.
Tjänst: Telefonitjänst och andra teletjänster i mobilnät.
Bindningstid: Den överenskomna tidsperiod som Abonnemang minst skall gälla.
Kund: Fysisk (myndig) eller juridisk person med vilken Avtal ingåtts.
Wx3: Wx3 Telecom AB, 164 40 Kista // www.wx3.se.
Wx3s Kundservice nås via www.wx3.se eller telefonnummer 08-5250 8300
2. ALLMÄNT
Wx3 abonnemangsvillkor för mobiltjänster reglerar tillhandahållen tjänst från Wx3 och
till fysisk (myndig) eller juridisk person.
Avtal anses ingånget efter genomförd och godkänd kreditprövning samt att Wx3
mottagit ett av Kund undertecknat avtal eller Kunds skriftliga viljeförklaringWx3s
åtaganden enligt Avtal kan komma att förändras till följd av förändringar i tillämpliga
Svenska och internationella regleringar.
Avtalad tjänst levereras i normalfallet inom ca 10 arbetsdagar från ingånget Avtal,
eller, om tillämpligt, från eventuell ångerfrists utgång, under förutsättning att all
nödvändig information från Kunden kommit Wx3 tillhanda. Vid portering kan ytterligare
leveranstid tillkomma.
3. TJÄNSTENS INNEHÅLL
De(n) av Kund valda tjänstens eller tjänsternas innehåll framgår av dessa
abonnemangsvillkor och av övriga handlingar som utgör del av Avtal. I Tjänst ingår
anslutning till Wx3s svenska del av internet, nationella och internationella
internetkopplingar och möjlighet
att använda e-post. Tjänsten specificeras mer ingående i vid var tid
gällande produktbeskrivning som finns tillgänglig på Wx3s hemsida. I Tjänst
ingår ej nya versioner av distribuerad programvara.
Kund äger rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Avtal med
verkan från det att sådan ändring träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha inkommit
till Wx3 före ändringens ikraftträdande. Wx3 förbehåller sig vidare rätt att med tre (3)
månaders varsel upphöra med tillhandahållande av viss Tjänst i Wx3s produktkatalog.
Om parterna har avtalat om bindningstid gäller vad som stadgas nedan i punkt 20 om
villkorsändring under gällande bindningstid. 3G-nätet och dess täckning kan komma
att ha vissa begränsningar under uppbyggnadsfasen. Vissa delar täcks inte av
mobilnätet. Wx3 kan inte garantera att Tjänst kommer att fungera felfritt utan
störningar och kvalitén kan komma att påverkas av t.ex. uppgraderingar i mobilnätet
och att mobiltelefonen är av en modell som inte stödjer Tjänst. Vissa tjänster, såsom
videotelefoni, kommer endast att kunna användas i de delar som täcks av tillräcklig
kapacitet. Någon bandbredd kommer inte att kunna garanteras Kund.
4. KUNDÅTAGANDE
Kund är betalningsansvarig för samtliga avgifter som utgår enligt detta Avtal. Om Avtal
för juridisk person tecknas av någon som inte är firmatecknare eller annars saknar
behörighet att ingå sådant Avtal, har denne personligt betalningsansvar. Kund
ansvarar för att denne förfogar över och använder för av Tjänst godkänd utrustning
eller utrustning i enlighet med vad som följer av tjänstespecifikation eller Avtal i övrigt.
Kund skall förvara och använda av Wx3 till Kund utlämnade SIM-kort, PIN-koder,
PUK-koder, identiteter, lösenord eller liknande för nyttjande av Tjänst på ett
betryggande sätt. Kund är ensam ansvarig för att till sådan information ej kan utnyttjas
eller brukas av obehöriga. Kund är ensam ansvarig för nyttjandet av Abonnemang om
Kund valt att frånkoppla användningen av PIN- och PUK-koderna. Vid förlust av
SIMkort eller om koderna har förkommit eller riskerar att komma till obehörig
användning, åligger det Kund att omedelbart anmäla detta till Wx3. Från att anmälan
inkommit till Wx3 om att ett S M-kort förkommit etc. och skall spärras ansvarar Wx3
för de kostnader som orsakats av obehörigt användande, såvida inte Kund förfarit
svikligt eller grovt vårdslöst.
Kunds betalningsansvar för fasta avgifter för Abonnemang kvarstår dock oförändrat.
Kund är skyldig att erlägga abonnemangsavgift under den tid Abonnemang varit
stängt enligt denna paragraf. Wx3 skall skyndsamt ersätta ett förlustanmält kort. Kund
ansvarar för att det sätt eller ändamål för vilket Kund använder Tjänst inte är olagligt
eller annars enligt Wx3 kan uppfattas som oseriöst, anstötligt eller stridande mot god
sed. Kund ansvarar vidare för att det sätt eller ändamål som Kund använder Tjänst
inte framkallar skada för Wx3 eller tredje man. Kund är skyldig att skyndsamt meddela
namn- och adressändring till Wx3, kontaktuppgifter återfinns under punkt 1. Om Kund
inte gör ändringsanmälan till Wx3 och Wx3 därav åsamkas merkostnader är Kund
skyldig att ersätta Wx3 härför. Kund ansvarar för allt material som Kund tillför eller
tillhandahåller vid användande av Tjänst.
Med material avses bl.a. text, bild, ljud, data, video och länkar på internet. Kunds
material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum
eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott,
skada Wx3 eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund är vidare
ansvarig för datavirus, kedjebrev eller andra utskick som besvärar andra användare.
Kund förbinder sig vidare att följa de etiska regler som gäller för Tjänst. Exempel på
etiska regler framgår på Wx3s hemsida. Kunds ansvar omfattar inhämtande av
nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material.
Kund äger inte rätt att i något sammanhang söka obehörig åtkomst till anslutna nät
eller datorresurser i Wx3s nät eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska
information i Wx3s direkta nät eller i övrigt anslutna nät. Kund får inte heller ta del av
eller till utomstående vidarebefordra sådan information. Kund garanterar att
Abonnemang/Tjänst används på sedvanligt sätt d.v.s.
Abonnemang/Tjänst används av fysisk person, inte som
växelfunktion, eller gränssnitt för samtrafik. För det fall Wx3 misstänker att Kund ej
nyttjar Abonnemang/Tjänst på sedvanligt sätt äger Wx3 rätt att omedelbart stänga av
Kund från Abonnemang/Tjänst och säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
Vid brott mot något av ovanstående äger Wx3 rätt att med omedelbar verkan stänga
av Tjänst, spärra Abonnemang samt om Wx3 finner det lämpligt även säga upp Avtal.
Wx3 förbehåller sig rätten att debitera Kund avgift för av Wx3 utförd åtgärd tillföljd av
missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det Kund att medverka till att
begränsa den uppkomna skadan. Wx3 förbehåller sig rätt att, på polismyndighets
begäran, spärra utrustning som anmälts stulen.
5. NUMMERPRESENTATION
Abonnemang/Tjänst medför att Kunds mobilnummer visas i mottagande abonnents
display. Mobilnumret kommer inte att visas om abonnenten har hemligt mobilnummer
eller om abonnenten själv har valt att dölja nummer för utgående samtal. Numret kan
dock inte döljas när Kund skickar SMS, MMS eller använder datatjänster.
6. ABONNEMANGSPERIOD
Abonnemangsperiod är den överenskomna tidsperiod som Abonnemanget minst skall
gälla, räknat från och med den dag som Avtalet ingåtts. Sker ej uppsägning senast tre
(3) månader innan avtalstidens utgång löper abonnemangsperioden vidare med en
ömsesidig uppsägningstid av tre (3) månader. Har ingen särskild tidsperiod
överenskommits gäller Abonnemanget tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid
om tre (3) månader. Begäran om portering av Abonnemang, som inkommer till Wx3,
är att jämställa med uppsägning av Abonnemang, vilket innebär att Abonnemanget
kommer att upphöra sedan portering skett. Abonnemang som ej aktiverats av Kund
kan inte porteras.
7. TRAFIKVILLKOR
Kund är införstådd med att Tjänsten och därtill anslutna tjänster (inklusive anslutna
nät) kan ändras såväl avseende omfattning som innehåll, dock inte beträffande
grundläggande funktionella egenskaper. Ändringar kan bl a. bero på förhållanden
avseende anslutna tjänster eller beslutade ändringar av tjänster, tjänsteindelningar
eller nätkonfigurationer. Wx3 förbehåller sig rätt att vidta sådana förändringar som
avses i föregående stycke. Det åligger dock Wx3 att med minst en (1) månads varsel
informera Kund om förändringar som påverkar Abonnemang.
Kund har rätt att under innevarande abonnemangsperiod säga upp Abonnemanget
utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse, dock tidigast med verkan från sådan
ändringsikraftträdande. Kund anses ha accepterat ändringen om Abonnemang nyttjas
efter ändringens ikraftträdande.
Wx3 har rätt att ändra eller återkalla telefonnummer som medföljer Abonnemang, om
detta är påkallat av affärsmässiga eller nummeradministrativa skäl. Kund får i god tid,
och minst en (1) månad i förväg, besked om eventuell förändring eller återkallelse.
Kund har rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Abonnemanget
med verkan från det att sådan förändring träder ikraft. Särskilda trafikvillkor kan även
gälla för vissa deltjänster inom Tjänsten. För respektive deltjänst hänvisas till separata
villkor alternativt produktbeskrivning, vilka återfinns på www.wx3.se eller via Wx3
Kundservice. Kund kan använda Abonnemang för att ringa och/eller använda
datatrafik i såväl nationella som internationella mobiloperatörers nät som Wx3 ingått
så kallade roamingavtal med, d.v.s. avtal som ger abonnenter möjlighet att använda
Abonnemang i andra operatörers mobilnät och då enligt respektive operatörs gällande
villkor och priser samt enligt Wx3s gällande prislista. De nationella och internationella
mobiloperatörers nät som är anslutna till Wx3s mobilnät för roamingändamål kan ha
särskilda villkor för användning som avviker från Wx3s villkor. Det föreligger Kund att
informera sig om de villkor som gäller vid användningstillfället, vilka Kund även åtar
sig att följa. Information om vid var tid gällande roamingavtal finns på www.wx3 se.
Wx3 förbehåller sig rätten att vidtaga åtgärder om Kund ringer/är uppkopplad onormalt
lång tid.
8. PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i övrigt i
samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänst enligt dessa
abonnemangsvillkor (t.ex. födelsedata, kreditupplysning, användning av tjänsten etc.)
används av Wx3 och av företag som Wx3 samarbetar med för administrativa skäl och
fullgörs av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal
träffats. Detta inkluderar bl.a. uppgifter om kontakter med Wx3, såsom notering av
frågor, klagomål etc.
Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl. a. marknads- och kundanalyser, affärsoch metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kommer också att
behandlas för marknadsföringsändamål av Wx3, av bolag i Wx3-koncernen och av
företag koncernen samarbetar med. I övrigt framgår vår användning av
personuppgifter av vår integritetspolicy som finns på
https://www.wx3.se/integritetspolicy.
Om Kund lämnat oriktiga uppgifter, har Wx3 rätt att spärra Abonnemang för vidare
användning till dess riktiga uppgifter erhålls alternativt säga upp Avtal med omedelbar
verkan.
9. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION
Genom att ingå detta Avtal samtycker Kund till att mottaga marknadsföring och
information via SMS eller MMS m.m. från Wx3. Vill Kund inte mottaga marknadsföring
eller information från Wx3 på detta vis kan Kund anmäla detta till Wx3s Kundservice.
Wx3 Telecom AB
Österögatan 1 Office: +46 8 525 083 00 Org. Nr: 556613-6593
164 40 KISTA Fax: +46 8 525 077 21 Web: http://www.wx3.se
ABONNEMANGSVILLKOR FÖR MOBILA TJÄNSTER
10. AVGIFTER
Avgifter utgår, i förekommande fall, i form av inträdesavgift, abonnemangsavgift,
samtalsavgift, minimidebitering avseende samtalstrafik, avgifter för samtal till
kundservice, samt övriga avgifter för tillkommande tjänster och annat enligt vid var tid
gällande prislista. Information om vid var tid gällande prislista för Tjänst kan erhållas
via www.wx3.se eller via Wx3s Kundservice.
Wx3 har rätt att ändra avgifter under löpande avtalsperiod. Avgiftsändringar skall
aviseras senast en (1) månad i förväg. Vid höjning av återkommande avgifter (d.v s. ej
redan erlagda engångsavgifter, såsom exempelvis inträdesavgift) under innevarande
abonnemangsperiod har Kund rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse,
säga upp Abonnemang, dock tidigast med verkan från höjningens ikraftträdande.
Sådan uppsägning skall ha inkommit till Wx3 innan höjningens ikraftträdande. Kund
anses ha accepterat avgiftshöjningen om Abonnemang används efter höjningens
ikraftträdande. Om parterna har avtalat om bindningstid gäller vad som framgår under
punkt 20 villkorsändring under gällande bindningstid på motsvarande sätt för
avgiftsändring.
Om Kund inte kan utnyttja Tjänst på grund av omständighet som kan hänföras till
Kund skall detta inte befria Kund från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter. Har
Kund på grund av vårdslöshet förlorat SIM-kort eller vid upprepade tillfällen spärrat
SIM-kort, har Wx3 rätt att debitera avgift för utfärdande av varje nytt kort.
Wx3 förbehåller sig rätt att i förekommande fall debitera Kund särskild avgift för av
Wx3 utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst som föranletts av Kund.
11. BETALNING
Abonnemangsavgift och samtalsavgift betalas mot faktura, abonnemangsavgift i
förskott och samtalsavgifter i efterskott. Övriga eventuella avgifter erläggs enligt de
rutiner som Wx3 från tid till annan tillämpar. Betalning skall vara Wx3 tillhanda senast
inom den tid som anges på fakturan.
Wx3 har rätt att under pågående faktureringsperiod omgående kräva betalning om
Kunds samtalsavgifter överstiger det belopp som Wx3 från tid till annan tillämpar som
kreditgräns för Kund. Wx3 har rätt att stänga av Kund från nyttjande av Tjänst när
kreditgränsen är uppnådd och till dess full betalning erlagts. Information om gällande
kreditgräns kan erhållas från Wx3.
Kund är skyldig att betala fasta avgifter för Abonnemang under den tid Abonnemang
är stängt till dess att Avtal upphör. Öppnas Abonnemang åter för trafik har Wx3 rätt att
uttaga en särskild öppningsavgift av Kund. För vilandeförklarade Abonnemang utgår
ingen avgift för den period vilandeförklaringen avser.
Kund skall inom skälig tid meddela Wx3 om fakturan anses felaktig. Har Kund inom
skälig tid invänt mot faktura och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Wx3
medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt
avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag.
Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Kund slutligen skall
betala. Wx3 har rätt att ta ut faktureringsavgift på alla fakturor. Vid försenad betalning
har Wx3 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad
påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fall Kund är i dröjsmål
med betalning får Wx3 stänga av Kund från vidare nyttjande av Tjänst till dess full
betalning erlagts. Vidare äger Wx3 rätt att vid upprepade dröjsmål med betalning med
omedelbar verkan säga upp Avtal om Tjänst samt slutfakturera Kund.
12. UNDERHÅLL OCH DRIFTSAVBROTT
Wx3 skall tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Avtalet.
För underhåll av nät mm kan Wx3 tillfälligt behöva stänga Tjänst eller Kund från att
använda mobilnäten. Planerat underhåll som föranleder sådan stängning skall i
möjligaste mån genomföras under veckoslut. Vid omfattande planerade åtgärder skall
Wx3 avisera Kund i förväg. Eventuella driftavbrott och fel i nätet åtgärdas skyndsamt
efter felanmälan till Wx3s Kundservice. Har Tjänst inte kunnat användas på grund av
fel i nätet eller på grund av driftavbrott har Kund rätt till ersättning i form av
kostnadsfria trafikminutertill ett värde motsvarande den fasta månadsavgiften för den
period Kund hindrats från att använda Tjänst, räknat från den tidpunkt som felet
anmäldes till Wx3, om inte annat följer av nästa stycke. Värdet av ersättningen
tillgodogörs Kund i form av samtalspott. Har felet eller driftavbrottet varat minst:
– Fem (5) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 25 % av en månadsavgift
(dock minst 50 kronor),
– Tio (10) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 50 % av en månadsavgift
(dock minst 100 kronor),
– Femton (15) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 100 % av en
månadsavgift (dock minst 200 kronor).
Ersättning enligt ovan utgår i stället för skadestånd eller andra påföljder. En begäran
om ersättning skall framställas skriftligen till Wx3 inom skälig tid. Som driftavbrott
anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll.
13. ÖVERLÅTELSE M.M.
Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Wx3. Sedvanlig
kreditprövning kommer att utföras på den som önskar överta Abonnemang. Ingen
överlåtelse godkänns förrän Kund reglerat samtliga eventuella skulder till Wx3. Om
Abonnemang överlåts, svarar frånträdande Kund för förpliktelser som uppkommit före
överlåtelsen och tillträdande kund inträder i frånträdande Kunds ställe för förpliktelser
som uppkommit efter överlåtelsen. Wx3 har rätt att överlåta Abonnemang till annat
bolag inom samma koncern. Wx3 skall även i övrigt ha rätt att överlåta Abonnemang
utan Kunds samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande
bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett för Kund
tillfredsställande sätt.
14. EFFEKTER AV ABONNEMANGS-UPPHÖRANDE
Om ett Abonnemang upphör att gälla, upphör automatiskt all rätt för Kund att använda
Wx3s mobilnät och därtill anslutna tjänster.
Erlagd abonnemangsavgift som avser tiden efter Abonnemangs upphörande
återbetalas ej till Kund. Kund är skyldig att erlägga full abonnemangsavgift för
påbörjad månad oavsett när i månaden Abonnemanget upphör. Detta gäller dock inte
då Kunden utnyttjat sin rätt att säga upp Abonnemanget p.g.a. förändring av villkoren
för Tjänst, varvid abonnemangsavgift som avser tiden efter
abonnemangets upphörande återbetalas till Kunden.
15. SAMTALSPOTTER
Samtalspotter utgörs av ett teletrafiktillgodohavande i form av trafikminuter för Kund i
Wx3s mobilnät.
Tillgodohavandet beräknas med utgångspunkt i den för var tid gällande prislistan för
Abonnemang. Bruksvärdet per trafikminut motsvarar det genomsnittliga priset över
dygnet för trafikminuter enligt den prislista som gäller för Abonnemang vid
användningstillfället eller beräkningstillfället, men fastställs slutligt vid
användningstillfället. Samtalspott tillhör Abonnemang och medföljer Abonnemang vid
överlåtelse.
Om Wx3 upphör att tillhandahålla den Tjänst som Abonnemang huvudsakligen avser
eller av annan anledning än som anges i detta Avtal, häver Avtal, skall Wx3 till Kund
erlägga ett kontant belopp motsvarande bruksvärdet av samtalspotten vid tidpunkten
för Abonnemangsupphörandet eller från när tjänsten inte längre tillhandahålls.
Beloppet beräknas som kvoten av det beräknade ackumulerade värdet av
trafiktillgodohavandet (täljare) och det genomsnittliga dygnspriset för trafikminuter
enligt Abonnemang (nämnare). Bruksvärdet av samtalspotten utbetalas inte i form av
kontanta medel om Kund säger upp Abonnemang eller porterar Abonnemang till
annan operatör. Detta gäller dock inte då Kunden utnyttjat sin rätt att säga upp
Abonnemanget p.g.a. förändring av villkoren för Tjänst, varvid innestående medel
återbetalas till Kunden.
16. BINDNINGTID
För Abonnemang med särskild Bindningstid gäller följande.
Kunds betalningsansvar för abonnemangsavgift kvarstår oförändrat under hela
Bindningstiden även om Kund före Bindningstidens utgång säger upp Abonnemang
eller porterar Abonnemang till annan operatör. Vid Kunds uppsägning eller begäran
om portering förbehåller sig Wx3 rätt att omedelbart slutfakturera Kund ej erlagda
abonnemangsavgifter
och i förekommande fall andra fasta avgifter för resterande Bindningstid. Kund har
möjlighet att lösa kvarvarande Bindningstid genom att erlägga de
abonnemangsavgifter som återstår till dess Bindningstiden löpt ut. Dessa i förväg
inbetalda avgifter läggs inte till abonnemangets eventuella samtalspott. Har
Abonnemang förklarats vilande förlängs i förekommande fall Bindningstiden med lika
lång tid som vilandeförklaringen varar. För det fall Kunden utnyttjat sin rätt att säga
upp Abonnemanget p.g.a. förändring av villkoren för Tjänst återbetalas innestående
medel till kunden, inklusive eventuellt inbetalda fasta avgifter som avser tiden efter
Abonnemangets upphörande.
17. FORCE MAJEURE
Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst
åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen
kunnat råda över eller förutse.
Om Avtals fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre (3) månader
på grund av omständighet enligt ovan, har Kund rätt att med omedelbar verkan
skriftligen säga upp Abonnemanget.
18. ANSVARSBEGRÄNSNING
Wx3 svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som kan orsakas genom avbrott eller
annan felaktighet på teleförbindelse, genom oriktigt expedierat, uteblivet eller försenat
telemeddelande eller genom störningar i telemeddelande om inte skadan orsakats
genom grov vårdslöshet av Wx3. Wx3s skadeståndsansvar omfattar endast ersättning
för direkt skada om inte skadan orsakats
genom grov vårdslöshet av Wx3. Wx3 svarar ej för fel eller åtgärdande av fel hänförligt
till den av Kunden använda terminalen (t ex. mobiltelefon). Wx3 ansvarar ej för
personliga inställningar som Kunden gjort (e-postgrupper, filtrering, mappar,
spaminställningar, adressbok mm) och förbehåller rätten att ändra eller ta bort
information om detta motiveras av kommersiella, driftsmässiga eller andra tekniska
skäl. Wx3 ansvarar ej för programvara eller onlinetjänst som utvecklats av annan än
Wx3.
19. KONTRAKTSBROTT M.M.
Gör part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott har den andra parten rätt att med
omedelbar verkan säga upp Avtalet.
20. VILLKORSÄNDRING
Dessa abonnemangsvillkor gäller tills vidare. Villkorsändring skall aviseras senast en
månad i förväg. Kunden har vid villkorsändring rätt att utan kostnad, avgift eller annan
förpliktelse säga upp Avtalet, dock tidigast med verkan från sådan ändrings
ikraftträdande.
Kund anses ha accepterat ändringen om Abonnemang nyttjas efter ändringens
ikraftträdande.
Om parterna har avtalat om bindningstid för Tjänst får en förändring i villkoren verkan
tidigast vid utgången av bindningstiden. Wx3förbehåller sig dock rätten att ändra
villkor med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av
tvingande lagstiftning eller annan liknande omständighet utanför Wx3s kontroll.
21. MEDDELANDEN
Meddelande till Kund skall anses ha kommit denne tillhanda senast tre dagar efter det
att meddelandet avsänts med post till den av Kund senast till Wx3 skriftligen anmälda
adressen. Meddelande som sänts via SMS, MMS, e-postmeddelande eller telefax
skall anses ha nått Kund omedelbart.
22. TVIST M.M.
Tvist skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna
inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän
domstol. Reklamation med anledning av detta avtal bör framställas inom tre (3)
månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det
som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.
Wx3 Telecom AB
Österögatan 1 Office: +46 8 525 083 00 Org. Nr: 556613
-6593
164 40 KISTA Fax: +46 8 525 077 21 Web: http://www.wx3.se