Allmänna Villkor Företag

 

Allmänna villkor Företag

 

1. DEFINITIONER

Abonnemang: Avtal om anslutning till Wx3s nät med vilket följer ett särskilt telefonnummer.

Avtal: Dessa Allmänna villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom skriftligt erbjudande, tjänstebeskrivning, beställning mm.

Tjänst: Telefonitjänst och andra teletjänster i Wx3snät. T.ex. anknytningar kopplade till en telefonväxel med tillhörande funktioner, svarsgrupp, talsvar m.m.

Bindningstid: Den överenskomna tidsperiod som Abonnemang eller Tjänst minst skall gälla.

Kund: Fysisk (myndig) eller juridisk person med vilken Avtal ingåtts.

Wx3: Wx3 Telecom AB, 164 40 Kista // www.wx3.se.

Wx3s Kundservice nås via www.wx3.se eller telefonnummer 08-5250 8300

2. ALLMÄNT

Wx3 Allmänna villkor Företag reglerar tillhandahållen tjänst från Wx3 och till fysisk (myndig) eller juridisk person.

Avtal anses ingånget efter genomförd och godkänd kreditprövning samt att Wx3 mottagit ett av Kund undertecknat avtal eller Kunds skriftliga viljeförklaring. Wx3s åtaganden enligt Avtal kan komma att förändras till följd av förändringar i tillämpliga Svenska och internationella regleringar.

Avtalad tjänst levereras i normalfallet inom ca 10 arbetsdagar från ingånget Avtal, eller, om tillämpligt, från eventuell ångerfrists utgång, under förutsättning att all nödvändig information från Kunden kommit Wx3 tillhanda. Vid portering kan ytterligare leveranstid tillkomma.

3. TJÄNSTENS INNEHÅLL

De(n) av Kund valda tjänstens eller tjänsternas innehåll framgår av dessa Allmänna villkor Företag och av övriga handlingar som utgör del av Avtal. I Tjänst ingår anslutning till Wx3s svenska del av internet, nationella och internationella internetkopplingar och möjlighet

att använda e-post. Tjänsten specificeras mer ingående i vid var tid gällande produktbeskrivning som finns tillgänglig på Wx3s hemsida. I Tjänst ingår ej nya versioner av distribuerad programvara.

Kund äger rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Avtal med verkan från det att sådan ändring träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha inkommit till Wx3 före ändringens ikraftträdande. Wx3 förbehåller sig vidare rätt att med tre (3) månaders varsel upphöra med tillhandahållande av viss Tjänst i Wx3s produktkatalog. Om parterna har avtalat om bindningstid gäller vad som stadgas nedan i punkt 20 om villkorsändring under gällande bindningstid. Mobilnätet och dess täckning kan komma att ha vissa begränsningar under uppbyggnadsfasen. Vissa delar täcks inte av mobilnätet. Wx3 kan inte garantera att Tjänst kommer att fungera felfritt utan störningar och kvalitén kan komma att påverkas av t.ex. uppgraderingar i mobilnätet och att mobiltelefonen är av en modell som inte stödjer Tjänst. Vissa tjänster, såsom videotelefoni, kommer endast att kunna användas i de delar som täcks av tillräcklig kapacitet. Någon bandbredd kommer inte att kunna garanteras Kund.

4. KUNDÅTAGANDE

Kund är betalningsansvarig för samtliga avgifter som utgår enligt detta Avtal. Om Avtal för juridisk person tecknas av någon som inte är firmatecknare eller annars saknar behörighet att ingå sådant Avtal, har denne personligt betalningsansvar. Kund ansvarar för att denne förfogar över och använder för av Tjänst godkänd utrustning eller utrustning i enlighet med vad som följer av tjänstespecifikation eller Avtal i övrigt.

Kund skall förvara och använda av Wx3 till Kund utlämnade SIM-kort, PIN-koder, PUK-koder, identiteter, lösenord eller liknande för nyttjande av Tjänst på ett betryggande sätt. Kund är ensam ansvarig för att till sådan information ej kan utnyttjas eller brukas av obehöriga. Kund är ensam ansvarig för nyttjandet av Abonnemang om Kund valt att frånkoppla användningen av PIN- och PUK-koderna. Vid förlust av SIMkort eller om koderna har förkommit eller riskerar att komma till obehörig användning, åligger det Kund att omedelbart anmäla detta till Wx3. Från att anmälan inkommit till Wx3 om att ett SIM-kort förkommit etc. och skall spärras ansvarar Wx3 för de kostnader som orsakats av obehörigt användande, såvida inte Kund förfarit svikligt eller grovt vårdslöst.

 

Kunds betalningsansvar för fasta avgifter för Abonnemang och/eller Tjänst kvarstår dock oförändrat. Kund är skyldig att erlägga avgift under den tid Abonnemang och/eller Tjänst varit stängt enligt denna paragraf. Wx3 skall skyndsamt ersätta ett förlustanmält SIM-kort.

 

Kund ansvarar för att det sätt eller ändamål för vilket Kund använder Tjänst inte är olagligt eller annars enligt Wx3 kan uppfattas som oseriöst, anstötligt eller stridande mot god sed. Kund ansvarar vidare för att det sätt eller ändamål som Kund använder Tjänst inte framkallar skada för Wx3 eller tredje man. Kund är skyldig att skyndsamt meddela namn- och adressändring till Wx3, kontaktuppgifter återfinns under punkt 1. Om Kund inte gör ändringsanmälan till Wx3 och Wx3 därav åsamkas merkostnader är Kund skyldig att ersätta Wx3 härför. Kund ansvarar för allt material som Kund tillför eller tillhandahåller vid användande av Tjänst.

Med material avses bl.a. text, bild, ljud, data, video och länkar på internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Wx3 eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund är vidare ansvarig för datavirus, kedjebrev eller andra utskick som besvärar andra användare. Kund förbinder sig vidare att följa de etiska regler som gäller för Tjänst. Exempel på etiska regler framgår på Wx3s hemsida. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material.

 

Kund äger inte rätt att i något sammanhang söka obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser i Wx3s nät eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i Wx3s direkta nät eller i övrigt anslutna nät. Kund får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information. Kund garanterar att Abonnemang används på sedvanligt sätt d.v.s. Abonnemang används av fysisk person, inte som växelfunktion, eller gränssnitt för samtrafik. För det fall Wx3 misstänker att Kund ej nyttjar Abonnemang/Tjänst på sedvanligt sätt äger Wx3 rätt att omedelbart stänga av Kund från Abonnemang/Tjänst och säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

Vid brott mot något av ovanstående äger Wx3 rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst, spärra Abonnemang samt om Wx3 finner det lämpligt även säga upp Avtal. Wx3 förbehåller sig rätten att debitera Kund avgift för av Wx3 utförd åtgärd tillföljd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan. Wx3 förbehåller sig rätt att, på polismyndighets begäran, spärra utrustning som anmälts stulen.

5. NUMMERPRESENTATION

Abonnemang/Tjänst medför att Kunds telefonnummer visas i mottagande abonnents display. Telefonnumret kommer inte att visas om abonnenten har hemligt mobilnummer eller om abonnenten själv har valt att dölja nummer för utgående samtal. Numret kan dock inte döljas när Kund skickar SMS, MMS eller använder datatjänster.

6. ABONNEMANGSPERIOD

Abonnemangsperiod är den överenskomna tidsperiod som Abonnemanget minst skall gälla, räknat från och med den dag som Avtalet ingåtts. Sker ej uppsägning senast tre (3) månader innan avtalstidens utgång löper abonnemangsperioden vidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre (3) månader. Har ingen särskild tidsperiod överenskommits gäller Abonnemanget tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader. Begäran om portering av Abonnemang, som inkommer till Wx3, är att jämställa med uppsägning av Abonnemang, vilket innebär att Abonnemanget kommer att upphöra sedan portering skett. Abonnemang som ej aktiverats av Kund kan inte porteras.

7. TRAFIKVILLKOR

Kund är införstådd med att Tjänsten och därtill anslutna tjänster (inklusive anslutna nät) kan ändras såväl avseende omfattning som innehåll, dock inte beträffande grundläggande funktionella egenskaper. Ändringar kan bl a. bero på förhållanden avseende anslutna tjänster eller beslutade ändringar av tjänster, tjänsteindelningar eller nätkonfigurationer. Wx3 förbehåller sig rätt att vidta sådana förändringar som avses i föregående stycke. Det åligger dock Wx3 att med minst en (1) månads varsel informera Kund om förändringar som påverkar Abonnemang eller Tjänst.

Kund har rätt att under innevarande abonnemangsperiod säga upp Abonnemanget utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse, dock tidigast med verkan från sådan ändringsikraftträdande. Kund anses ha accepterat ändringen om Abonnemang nyttjas efter ändringens ikraftträdande.

 

Wx3 har rätt att ändra eller återkalla telefonnummer som medföljer Abonnemang, om detta är påkallat av affärsmässiga eller nummeradministrativa skäl. Kund får i god tid, och minst en (1) månad i förväg, besked om eventuell förändring eller återkallelse. Kund har rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Abonnemanget med verkan från det att sådan förändring träder ikraft. Särskilda trafikvillkor kan även gälla för vissa deltjänster inom Tjänsten. För respektive deltjänst hänvisas till separata villkor alternativt produktbeskrivning, vilka återfinns på www.wx3.se eller via Wx3 Kundservice. Kund kan använda Abonnemang för att ringa och/eller använda datatrafik i såväl nationella som internationella mobiloperatörers nät som Wx3 ingått så kallade roamingavtal med, d.v.s. avtal som ger abonnenter möjlighet att använda Abonnemang i andra operatörers mobilnät och då enligt respektive operatörs gällande villkor och priser samt enligt Wx3s gällande prislista. De nationella och internationella mobiloperatörers nät som är anslutna till Wx3s mobilnät för roamingändamål kan ha särskilda villkor för användning som avviker från Wx3s villkor. Det föreligger Kund att informera sig om de villkor som gäller vid användningstillfället, vilka Kund även åtar sig att följa. Information om vid var tid gällande roamingavtal finns på www.wx3 se. Wx3 förbehåller sig rätten att vidtaga åtgärder om Kund ringer/är uppkopplad onormalt lång tid.

8. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänst enligt dessa abonnemangsvillkor (t.ex. födelsedata, kreditupplysning, användning av tjänsten etc.) används av Wx3 och av företag som Wx3 samarbetar med för administrativa skäl och fullgörs av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats. Detta inkluderar bl.a. uppgifter om kontakter med Wx3, såsom notering av frågor, klagomål etc.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl. a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Wx3, av bolag i Wx3-koncernen och av företag koncernen samarbetar med. I övrigt framgår vår användning av personuppgifter av vår integritetspolicy som finns på wx3.se.

Om Kund lämnat oriktiga uppgifter, har Wx3 rätt att spärra Abonnemang eller Tjänst för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls alternativt säga upp Avtal med omedelbar verkan.

9. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION

Genom att ingå detta Avtal samtycker Kund till att mottaga marknadsföring och information via SMS eller MMS m.m. från Wx3. Vill Kund inte mottaga marknadsföring eller information från Wx3 på detta vis kan Kund anmäla detta till Wx3s Kundservice.

 

10. AVGIFTER

Avgifter utgår, i förekommande fall, i form av inträdesavgift, abonnemangsavgift, samtalsavgift, minimidebitering avseende samtalstrafik, avgifter för samtal till kundservice, samt övriga avgifter för tillkommande tjänster och annat enligt vid var tid gällande prislista. Information om vid var tid gällande prislista för Tjänst kan erhållas via www.wx3.se eller via Wx3s Kundservice.

Wx3 har rätt att ändra avgifter under löpande avtalsperiod. Avgiftsändringar skall aviseras senast en (1) månad i förväg. Vid höjning av återkommande avgifter (d.v s. ej redan erlagda engångsavgifter, såsom exempelvis inträdesavgift) under innevarande abonnemangsperiod har Kund rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse, säga upp Abonnemang/Tjänst, dock tidigast med verkan från höjningens ikraftträdande. Sådan uppsägning skall ha inkommit till Wx3 innan höjningens ikraftträdande. Kund anses ha accepterat avgiftshöjningen om Abonnemang/Tjänst används efter höjningens ikraftträdande. Om parterna har avtalat om bindningstid gäller vad som framgår under punkt 20 villkorsändring under gällande bindningstid på motsvarande sätt för avgiftsändring.

Om Kund inte kan utnyttja Tjänst på grund av omständighet som kan hänföras till

Kund skall detta inte befria Kund från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter. Har Kund på grund av vårdslöshet förlorat SIM-kort eller vid upprepade tillfällen spärrat SIM-kort, har Wx3 rätt att debitera avgift för utfärdande av varje nytt kort.

Wx3 förbehåller sig rätt att i förekommande fall debitera Kund särskild avgift för av Wx3 utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst som föranletts av Kund.

11. BETALNING

Abonnemangsavgift, månadsavgift, engångsavgift och samtalsavgift betalas mot faktura, abonnemangsavgift, månadsavgift, engångsavgift i förskott och samtalsavgifter i efterskott. Övriga eventuella avgifter erläggs enligt de rutiner som Wx3 från tid till annan tillämpar. Betalning skall vara Wx3 tillhanda senast inom den tid som anges på fakturan.

Wx3 har rätt att under pågående faktureringsperiod omgående kräva betalning om Kunds samtalsavgifter överstiger det belopp som Wx3 från tid till annan tillämpar som kreditgräns för Kund. Wx3 har rätt att stänga av Kund från nyttjande av Tjänst när kreditgränsen är uppnådd och till dess full betalning erlagts. Information om gällande kreditgräns kan erhållas från Wx3.

Kund är skyldig att betala fasta avgifter för Abonnemang/Tjänst under den tid Abonnemang/Tjänst är stängt till dess att Avtal upphör. Öppnas Abonnemang/Tjänst åter för trafik har Wx3 rätt att uttaga en särskild öppningsavgift av Kund. För vilandeförklarade Abonnemang utgår ingen avgift för den period vilandeförklaringen avser.

Kund skall inom skälig tid meddela Wx3 om fakturan anses felaktig. Har Kund inom skälig tid invänt mot faktura och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Wx3 medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Kund slutligen skall betala. Wx3 har rätt att ta ut faktureringsavgift på alla fakturor. Vid försenad betalning har Wx3 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fall Kund är i dröjsmål med betalning får Wx3 stänga av Kund från vidare nyttjande av Tjänst till dess full betalning erlagts. Vidare äger Wx3 rätt att vid upprepade dröjsmål med betalning med omedelbar verkan säga upp Avtal om Tjänst samt slutfakturera Kund.

12. UNDERHÅLL OCH DRIFTSAVBROTT

Wx3 skall tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Avtalet. För underhåll av nät mm kan Wx3 tillfälligt behöva stänga Tjänst eller Kund från att använda näten. Planerat underhåll som föranleder sådan stängning skall i möjligaste mån genomföras under veckoslut. Vid omfattande planerade åtgärder skall Wx3 avisera Kund i förväg. Eventuella driftavbrott och fel i nätet åtgärdas skyndsamt efter felanmälan till Wx3s Kundservice. Har Tjänst inte kunnat användas på grund av fel i nätet eller på grund av driftavbrott har Kund rätt till ersättning i form av kostnadsfria trafikminutertill ett värde motsvarande den fasta månadsavgiften för den period Kund hindrats från att använda Tjänst, räknat från den tidpunkt som felet anmäldes till Wx3, om inte annat följer av nästa stycke. Värdet av ersättningen tillgodogörs Kund i form av samtalspott.  Har felet eller driftavbrottet varat minst:

  • Fem (5) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 25 % av en månadsavgift (dock minst 50 kronor),
  • Tio (10) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 50 % av en månadsavgift (dock minst 100 kronor),
  • Femton (15) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 100 % av en månadsavgift (dock minst 200 kronor).

Ersättning enligt ovan utgår i stället för skadestånd eller andra påföljder. En begäran om ersättning skall framställas skriftligen till Wx3 inom skälig tid. Som driftavbrott anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll.

 

13. ÖVERLÅTELSE M.M.

Abonnemang eller Tjänst får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Wx3. Sedvanlig kreditprövning kommer att utföras på den som önskar överta Abonnemang/Tjänst. Ingen överlåtelse godkänns förrän Kund reglerat samtliga eventuella skulder till Wx3. Om Abonnemang/Tjänst överlåts, svarar frånträdande Kund för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen och tillträdande kund inträder i frånträdande Kunds ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen. Wx3 har rätt att överlåta Abonnemang/Tjänst till annat bolag inom samma koncern. Wx3 skall även i övrigt ha rätt att överlåta Abonnemang/Tjänst utan Kunds samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett för Kund tillfredsställande sätt.

14. EFFEKTER AV TJÄNSTSUPPHÖRANDE

Om ett Abonnemang/Tjänst upphör att gälla, upphör automatiskt all rätt för Kund att använda Wx3s nät och därtill anslutna tjänster.

Erlagd avgift som avser tiden efter Abonnemangs/Tjänsts upphörande återbetalas ej till Kund. Kund är skyldig att erlägga full avgift för påbörjad månad oavsett när i månaden Abonnemanget/Tjänst upphör. Detta gäller dock inte då Kunden utnyttjat sin rätt att säga upp Abonnemanget/Tjänst p.g.a. förändring av villkoren för Tjänst, varvid avgift som avser tiden efter abonnemangets/Tjänstens upphörande återbetalas till Kunden.

15. SAMTALSPOTTER

Samtalspotter utgörs av ett teletrafiktillgodohavande i form av trafikminuter för Kund i Wx3s nät.

Tillgodohavandet beräknas med utgångspunkt i den för var tid gällande prislistan för Abonnemang. Bruksvärdet per trafikminut motsvarar det genomsnittliga priset över dygnet för trafikminuter enligt den prislista som gäller för Abonnemang vid användningstillfället eller beräkningstillfället, men fastställs slutligt vid användningstillfället. Samtalspott tillhör Abonnemang och medföljer Abonnemang vid överlåtelse.

Om Wx3 upphör att tillhandahålla den Tjänst som Abonnemang huvudsakligen avser eller av annan anledning än som anges i detta Avtal, häver Avtal, skall Wx3 till Kund erlägga ett kontant belopp motsvarande bruksvärdet av samtalspotten vid tidpunkten för Abonnemangsupphörandet eller från när tjänsten inte längre tillhandahålls. Beloppet beräknas som kvoten av det beräknade ackumulerade värdet av trafiktillgodohavandet (täljare) och det genomsnittliga dygnspriset för trafikminuter enligt Abonnemang (nämnare). Bruksvärdet av samtalspotten utbetalas inte i form av kontanta medel om Kund säger upp Abonnemang eller porterar Abonnemang till annan operatör. Detta gäller dock inte då Kunden utnyttjat sin rätt att säga upp Abonnemanget p.g.a. förändring av villkoren för Tjänst, varvid innestående medel återbetalas till Kunden.

16. BINDNINGTID

För Abonnemang/Tjänst med särskild Bindningstid gäller följande.

Kunds betalningsansvar för avgift kvarstår oförändrat under hela Bindningstiden även om Kund före Bindningstidens utgång säger upp Abonnemang/Tjänst eller porterar Abonnemang till annan operatör. Vid Kunds uppsägning eller begäran om portering förbehåller sig Wx3 rätt att omedelbart slutfakturera Kund ej erlagda avgifter

och i förekommande fall andra fasta avgifter för resterande Bindningstid. Kund har möjlighet att lösa kvarvarande Bindningstid genom att erlägga de abonnemangsavgifter som återstår till dess Bindningstiden löpt ut. Dessa i förväg inbetalda avgifter läggs inte till abonnemangets eventuella samtalspott. Har

Abonnemang/Tjänst förklarats vilande förlängs i förekommande fall Bindningstiden med lika lång tid som vilandeförklaringen varar. För det fall Kunden utnyttjat sin rätt att säga upp Abonnemanget/Tjänsten p.g.a. förändring av villkoren för Tjänst återbetalas innestående medel till kunden, inklusive eventuellt inbetalda fasta avgifter som avser tiden efter Abonnemangets upphörande.

17. FORCE MAJEURE

Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Om Avtals fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre (3) månader på grund av omständighet enligt ovan, har Kund rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Abonnemanget / Tjänsten

18. ANSVARSBEGRÄNSNING

Wx3 svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som kan orsakas genom avbrott eller annan felaktighet på teleförbindelse, genom oriktigt expedierat, uteblivet eller försenat telemeddelande eller genom störningar i telemeddelande om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet av Wx3. Wx3s skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada. Wx3 svarar ej för fel eller åtgärdande av fel hänförligt till den av Kunden använda terminalen (t ex. mobiltelefon). Wx3 ansvarar ej för personliga inställningar som Kunden gjort (e-postgrupper, filtrering, mappar, spaminställningar, adressbok mm) och förbehåller rätten att ändra eller ta bort information om detta motiveras av kommersiella, driftsmässiga eller andra tekniska skäl. Wx3 ansvarar ej för programvara eller onlinetjänst som utvecklats av annan än Wx3.

19.KONTRAKTSBROTT M.M.

Gör part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott har den andra parten rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet.

20. VILLKORSÄNDRING

Dessa Allmänna villkor Företag gäller tills vidare. Villkorsändring skall aviseras senast en månad i förväg. Kunden har vid villkorsändring rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Avtalet, dock tidigast med verkan från sådan ändrings ikraftträdande.

Kund anses ha accepterat ändringen om Abonnemang/Tjänst nyttjas efter ändringens ikraftträdande.

Om parterna har avtalat om bindningstid för Tjänst får en förändring i villkoren verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Wx3 förbehåller sig dock rätten att ändra villkor med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av tvingande lagstiftning eller annan liknande omständighet utanför Wx3s kontroll.

21. MEDDELANDEN

Meddelande till Kund skall anses ha kommit denne tillhanda senast tre dagar efter det att meddelandet avsänts med post till den av Kund senast till Wx3 skriftligen anmälda adressen. Meddelande som sänts via SMS, MMS, e-postmeddelande eller telefax skall anses ha nått Kund omedelbart.

  1. TVIST M.M.

Tvist skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal skall framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.

 

Wx3 Telecom AB                                                        

Österögatan 1                                                                                                               Office: +46 8 525 083 00         Org. Nr: 556613-6593

164 40 KISTA                                                                                                                     Fax: +46 8 525 077 21   Web: http://www.wx3.se